A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức triển khai cuộc thi" Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2018 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
- Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2018); Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 
- Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học.
2. Yêu cầu
- Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài, .
- Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo tích cực tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia, để Cuộc thi trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG CUỘC THI 
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ triển khai
1.1. Công tác chuẩn bị (Tháng 02, 3 năm 2018):
- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban soạn thảo câu hỏi thi, Ban thẩm định câu hỏi thi, Ban giám khảo Cuộc thi;
- Tổ chức biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án;
- Chạy thử phần mềm cuộc thi;
- Ban hành công văn chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội hướng dẫn HSSV, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia cuộc thi.
- Thí sinh đăng ký và thi thử.
1.2. Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi, Vòng thi trắc nghiệm và vòng thi tự luận, chấm bài thi tự luận (Tháng 3, 4 và 5 năm 2018).
- Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi (dự kiến ngày 20/3/2018 tại Thủ đô Hà Nội).
- Hoàn thành chấm bài thi trắc nghiệm và thi tự luận.
- Tổ chức trao giải Vòng thi trắc nghiệm cá nhân.
- Thông báo danh sách thí sinh tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.
1.3. Tổ chức Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, tổng kết, trao giải chung cuộc ( dự kiến ngày 09/6/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh).
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì tổ chức Cuộc thi; chủ trì và phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức chỉ đạo, triển khai Cuộc thi.
- Xây dựng Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban soạn thảo, Ban thẩm định câu hỏi, Ban giám khảo.
- Tổ chức soạn thảo, thẩm định câu hỏi của Cuộc thi.
- Tổ chức xét giải và công bố danh sách thí sinh đoạt giải các vòng thi và thí sinh tham dự Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc Cuộc thi.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi và phối hợp các đơn vị liên quan vận động tài trợ để tổ chức Cuộc thi.
- Ban hành các văn bản, hướng dẫn các sở GDĐT, cơ sở đào tạo trong ngành Giáo dục tham gia thi.
- Cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi.
- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cao của Cuộc thi.
2.1.1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên: Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi
2.1.2. Các đơn vị thuộc Bộ:
- Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Thường xuyên: tham gia Ban tổ chức, Ban thẩm định câu hỏi thi.
- Cục Công nghệ Thông tin: phối hợp đảm bảo công tác an ninh mạng.
- Cục Hợp tác Quốc tế: tuyên truyền về Cuộc thi tới các lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài biết và tham gia thi.
- Văn phòng Bộ, Báo Giáo dục và Thời đại: tuyên truyền về Cuộc thi.
2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tham gia Ban Chỉ đạo Cuộc thi.
- Hỗ trợ thẩm định các câu hỏi thi.
2.3. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
- Tham gia Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi.
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn; đoàn viên, thanh, thiếu niên trong hệ thống của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tham gia Cuộc thi.
- Tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho cá nhân, tập thể đoạt giải.
2.4. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm
2.4.1. Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố:
- Ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
- Có hình thức khen thưởng các thí sinh đoạt giải cao; cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho Cuộc thi tại địa phương.
2.4.2. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm:
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
- Có hình thức khen thưởng các thí sinh đoạt giải cao; cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho Cuộc thi tại nhà trường.
2.5. Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi.
- Chủ trì thiết kế trang điện tử, cung cấp phần mềm tổ chức Cuộc thi, phụ trách công tác quản trị và an ninh mạng, cập nhật thống kê số liệu và kết xuất báo cáo kết quả trong quá trình tổ chức cuộc thi.
- Chủ trì xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng các clip sử dụng trong các sự kiện liên quan tới tổ chức Cuộc thi và phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi.
- Hỗ trợ kinh phí giải thưởng và đảm bảo kinh phí cho hoạt động triển khai thuộc trách nhiệm của đơn vị; Huy động tài trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi.
- Phối hợp tổ chức Lễ phát động, trao giải vòng thi trắc nghiệm, Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc của Cuộc thi.
2.6. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Hỗ trợ công tác tổ chức Cuộc thi.
- Đăng cai tổ chức Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc; Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.
- Tài trợ và phối hợp vận động tài trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng của Cuộc thi.
- Đảm bảo kinh phí triển khai hoạt động liên quan của Nhà trường.
2.7. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Hỗ trợ công tác tổ chức Cuộc thi.
- Phối hợp tài trợ và vận động tài trợ kinh phí giải thưởng, phối hợp tổ chức các hoạt động của Cuộc thi.
3. Kinh phí
Các cơ quan, đơn vị tham gia Ban tổ chức Cuộc thi xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo hiệu quả. Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách được cấp và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tổ chức và trao giải thưởng Cuộc thi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 5
Tháng trước : 118