1. Lịch sử hình thành:

- Tháng 6 năm 2009 trường mầm non Xuân Sơn được chuyển đổi từ trường mầm non bán công Xuân Sơn sang trường mầm non Xuân Sơn. Hiện nay, là trường mầm non Xuân Sơn- Thị xã Sơn Tây- Thành phố Hà Nôị.

2. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Trường Mầm non Xuân Sơn là cơ quan chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng đến 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em. Huy động trẻ từ 0 đến 6 tuổi đến trường, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo quy định. Huy động, quản lí, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.